DarkOrbit - Čo sa kde objavilo

Diskuze na fóru 'Diskuzní koutek' zahájená uživatelem Enriqe-XXX, 3/3/17.

Milý(á) fórum uživatel (ko),

pokud chcete být na fóru aktivní a máte zájem se zúčastnit v různých diskuzích a využívat dané fórum musíš se nejdříve přihlásit do hry. Pokud nemáš žádný herní účet, prosím, zaregistruj se. Těšíme se na Tvou návštěvu na našem fóru! „do hry“
 1. [​IMG]
  General Information:

  With this update, the Tech Factory as well as the Upgrading System will be moved from the main game page to the Game client (aka Space map). This update is therefore a complete overhaul of the existing features, “Tech Center” and “Item Upgrading”. Before the update, both features were located under the Upgrades tab on the main game page:
  S touto aktualizací budou Tech Factory i Upgrading System přesunuty z hlavní herní stránky do herního klienta (aka Space map). Tato aktualizace je tedy úplným přepracováním stávajících funkcí, „Tech Center“ a „Upgradování položek“. Před aktualizací byly obě funkce umístěny na kartě Upgrades na hlavní stránce hry:
  [​IMG]
  As previously mentioned, these two features will be found on the space map from this update onwards.

  You can find all the regular Assembly items there, however there are some new additions. Some of the shield generators have been relocated from the shop to the Assembly, as well as two brand new shield generators, SG3N-B00 and SG3N-B03

  The Apis and Zeus drones have also been relocated as well and are now obtained by crafting them in Assembly.

  With this update the method of upgrading your equipment has changed slightly, such as allowing the player to skip the upgrade time if they wish to do so. The balancing for upgrading items, as well as the items themselves has also had some changes.

  Jak již bylo zmíněno, tyto dvě funkce budou od této aktualizace nalezeny na vesmírné mapě.

  Najdete zde všechny běžné položky sestavy, existují však nové doplňky. Některé generátory štítů byly přemístěny z obchodu do shromáždění a také dva zcela nové generátory štítů SG3N-B00 a SG3N-B03.

  Drony Apis a Zeus byly také přemístěny a nyní jsou získány vytvořením v Shromáždění.

  S touto aktualizací se způsob aktualizace vašeho zařízení mírně změnil, například umožnění hráči přeskočit čas aktualizace, pokud si to přeje. Vyrovnávání pro upgrade položek,
  stejně jako u položek samotných také došlo k určitým změnám.


  [​IMG]
  Assembly:



  Building Techs:
  The previous limit of being able to build a maximum of 3 types of techs has been removed. You can find the list of available techs by using the filter in the Assembly window. There is no limit on how many techs you can own.

  There are two different recipes to choose for each tech, one needs resources, the other one needs Uridium. It takes 5 seconds to build them, therefore the old “Instant finish” option has been removed.

  Shromáždění:

  Stavební techniky:
  Předchozí limit schopnosti stavět maximálně 3 typy techniků byl odstraněn. Seznam dostupných techniků najdete pomocí filtru v okně Sestavení. Kolik techniků můžete vlastnit, není nijak omezeno.

  Pro každou techniku si můžete vybrat dva různé recepty, jeden potřebuje zdroje,
  druhý potřebuje Uridium. Sestavení trvá 5 sekund, proto byla odstraněna stará možnost „Okamžité dokončení“.



  CategoryNameAmount RequiresBuild Time
  TechEnergy Leech11,000,000 Credits
  500 Seprom
  5 Log disks
  5 sec
  TechEnergy Leech16,500 Uridium5 sec
  TechChain Pulse1500,000 Credits
  200 Seprom
  1 Log disk
  5 sec
  TechChain Pulse11,800 Uridium5 sec
  TechPrecision Targeter120,000 Credits5 sec
  TechPrecision Targeter1250 Uridium5 sec
  TechBackup Shield1500,000 Credits
  250 Seprom
  2 Log Disks
  5 sec
  TechBackup Shield12,800 Uridium5 sec
  TechBattle Repair ***1500,000 Credits
  250 Seprom
  2 Log disks
  5 sec
  TechBattle Repair ***12,800 Uridium5 sec



  Building Apis and Zeus Drones:

  When choosing the filter “Drones” in the Assembly, you’ll find the blueprints for crafting the drone parts for the Apis and Zeus Drones in the Assembly. You can still collect the Drone parts from the Pirate Chests like before but in addition to this, you can also craft the parts in the Assembly system with their own recipes.


  The possibility to instant purchase an Apis or Zeus has been removed. You can only own 1 Drone of this kind at a time! If you try to built it and you already have the Drone, you’ll get the parts back.

  Budování Apis a Zeus Drones:

  Při výběru filtru „Drony“ v sestavě najdete plány pro vytváření částí dronů pro Apis a Zeus Drones v sestavě. Stále můžete sbírat části dronů z pirátských truhly jako předtím, ale kromě toho,
  můžete také sestavit součásti v montážním systému podle vlastních receptů.

  Možnost okamžitého nákupu Apis nebo Zeus byla odstraněna. Naraz můžete vlastnit pouze 1 dron tohoto druhu! Pokud se to pokusíte postavit a už máte Dronea, dostanete části zpět.


  CategoryNameAmountRequiresBuild Time
  DroneApis Drone145 Apis Parts5 sec
  DroneZeus Drone145 Zeus Parts5 sec
  DroneApis Drone Part124,000 Uridium5 sec
  DroneZeus Drone Part133,000 Uridium5 sec

  Upgrading Items:


  The existing Upgrade system now moved to the Assembly and can be found when choosing the tab “Upgrade” in the Assembly.


  The good news is that there aren’t any upgrade fails anymore. Instead, upgrading items will take longer than they did previously.

  There are 2 new resources associated with upgrading items:

  The Axiom Beam Regulator (ABR) is a component that will be needed in some items when upgrading them.

  The Isochronate will allow you to accelerate the upgrading process.

  In the new upgrading system, it is possible to conduct multiple upgrade levels at once, you can even bring an item from level 1 to 16 in a single upgrade if you wish to do so.

  All upgradable items are shown in the Assembly. The items with dashed boxes are the ones that you equipped in your ship. When clicking on an item, you see below the costs of the upgrade and the effects that the upgrade is adding to the item. Please note: While the CBS modules are in use, they cannot be upgraded.

  In the upper left corner, you can choose a filter for your inventory. Bottom right you can use the counter (with minus and plus) to choose the upgrade level. Below you can see the timer of the upgrading process. Just click on “Build” to start the progress.

  Aktualizace položek:

  Stávající systém upgradu se nyní přesunul do shromáždění a lze jej najít při výběru karty „Upgrade“ v montáži.

  Dobrou zprávou je, že již nedochází k žádnému selhání upgradu. Místo toho bude upgrade položek trvat déle, než tomu bylo dříve.

  S upgradováním položek jsou spojeny 2 nové zdroje:

  Axiom Beam Regulator (ABR) je komponenta, která bude u některých položek potřebná při aktualizaci.

  Isochronate vám umožní urychlit proces upgradu.

  V novém systému upgradu je možné provádět více úrovní upgradu najednou, můžete dokonce přenést položku z úrovně 1 až 16 v jedné upgradu, pokud si to přejete.

  Všechny upgradovatelné položky jsou zobrazeny v sestavě. Položky s přerušovanými boxy jsou ty, které jste vybavili ve své lodi. Když kliknete na položku, zobrazí se níže náklady na upgrade a efekty, které upgrade k položce přidává. Poznámka: I když jsou moduly CBS používány, nelze je upgradovat.

  V levém horním rohu
  můžete vybrat filtr pro svůj inventář. Vpravo dole můžete pomocí čítače (se znaménkem mínus a plus) zvolit úroveň upgradu. Níže vidíte časovač procesu aktualizace. Stačí kliknout na „Build“ pro zahájení postupu.


  [​IMG]



  New item: Isochronate (I-Chron)


  To speed up the upgrading process, you can skip the time of the upgrade with the help of a new item that is called “Isochronate“ (I-Chron). This item speeds up the upgrade progress. You can craft it when choosing Assembly / Extras.


  Isochronate is a synthetic hyperpolymer capable of accelerating the speed of item upgrades

  Nová položka: Isochronate (I-Chron)

  Pro urychlení procesu upgradu můžete přeskočit čas aktualizace pomocí nové položky, která se nazývá „Isochronate“ (I-Chron). Tato položka urychluje postup aktualizace. Můžete jej vyrobit při výběru Sestava / Doplňky.

  Isochronate je syntetický hyperpolymer schopný urychlit rychlost upgradů položek



  [​IMG]

  CategoryNameAmountRequiresBuild Time
  ExtraIsochronate1100 UCB-1005 sec





  New rare resource: Axiom Beam Regulator (ABR)


  This new resource is needed for upgrading a lot of items. It can be earned on several occasions in the game.


  Axiom Beam Regulator (ABR) can be obtained via Daily Login Bonus and in certain Galaxy gates or events.

  Nový vzácný zdroj: Axiom Beam Regulator (ABR)

  Tento nový zdroj je nutný pro upgrade mnoha položek. To lze získat při několika příležitostech ve hře.

  Regulátor Axiom Beam (ABR) lze získat prostřednictvím bonusu za denní přihlášení a v určitých branách nebo událostech Galaxy.



  [​IMG]


  Shield Generators:


  Two new recipes for Shield Generators are added to the Assembly: SG3N-B03 and SG3N-B01.

  SG3N-B00: 9,000 shield strength / 70% less damage
  SG3N-B03: 11,450 shield strength / 80% less damage

  Existing shield generators can no longer be purchased in the Shope and will be moved to the assembly.

  Generátory štítů:

  Ke shromáždění jsou přidány dva nové recepty pro generátory štítů: SG3N-B03 a SG3N-B01.

  SG3N-B00: síla 9 000 štítů / 70% menší poškození
  SG3N-B03: síla štítu 11 450 / o 80% menší poškození

  Stávající generátory štítů již nelze zakoupit v Shope a budou přesunuty do sestavy.



  CategoryNameAmountRequiresBuilt Time
  GeneratorsSG3N-B0012 Plasmide
  1 H-NCA
  1 H-HFC
  5 sec
  GeneratorsSG3N-B0111 H-PS
  20 Shism Crystals
  5 sec
  GeneratorsSG3N-B0211 H-NCO
  50 Shism Crystals
  5 sec
  GeneratorsSG3N-B0312 H-MT
  2 H-HP
  1,800 Chromin
  5,000 Rinusk
  5 sec



  Balancing changes:

  The new Assembly & Upgrading System also comes with some balancing changes. All lasers now have 0,5% damage increase per level (before it was 0,4% for Uridium lasers and 0,2% for credit lasers).

  The following items have changed:

  Vyrovnávací změny:

  Nový systém Assembly & Upgrading System přichází také s některými změnami vyvážení. Všechny lasery mají nyní nárůst poškození o 0,5% na úroveň (dříve, než to bylo 0,4% pro Uridium lasery a 0,2% pro kreditní lasery).

  Následující položky se změnily:



  LaserBeforeAfter
  LF-140 PVP Damage65 PVP Damage
  MP-160 PvP Damage70 PvP Damage
  SLL-0180 PvP and 125 PvE Damage85 PvP and 130 PvE Damage
  SLL-0290 PvP and 145 PvE Damage90 PvP and 165 PvE Damage
  SL-01105 + 37 every 5 sec PvP Damage125 + 38 every 5 sec PvP Damage
  LF-2100 PvP Damage140 PvP Damage
  SLL-03130 PvP and 175 PvE Damage140 PvP and 185 PvE
  SL-02120 + 75 every 5 sec PvP Damage142 + 75 every 5 sec PvP Damage
  LF-3150 PvP Damage180 PvP Damage
  Shield
  B014,000 Shield Strength9,500 Shield Strength


  Additional Information:
  When the new update is live, all existing crafting processes and upgrades in progress will be deleted.

  Therefore, there will be a warning within the game a few days ahead to inform all players about this and that no new crafting and upgrade processes should be started!

  IMPORTANT: The lost items and progress won’t be given back!
  Nevertheless, we’re doing a compensation for everybody because it can always happen that some players are losing something. There will be the following login bonus for every player when logging in for the first time after the update:

  - 1x Zeus Part
  - 1x Apis Part
  - 2x Battle Repair ***
  - 2x Backup Shield
  - 2x Chain Pulse
  - 2x Precision Targeter
  - 2x Energy Leech
  - 8 ABR


  Dodatečné informace:
  Jakmile bude nová aktualizace aktivní, budou odstraněny všechny existující procesy vytváření a aktualizace.

  Proto bude ve hře několik dní dopředu varování, aby o tom všichni hráči informovali, a že by neměly být zahájeny žádné nové postupy vytváření a aktualizace!

  DŮLEŽITÉ: Ztracené položky a pokrok nebudou vráceny!
  Přesto děláme kompenzaci pro všechny, protože se vždy může stát, že někteří hráči něco ztratí. Při prvním přihlášení po aktualizaci bude pro každého hráče k dispozici následující přihlašovací bonus:

  - 1x Zeus část
  - 1x část Apis
  - 2x Battle Repair ***
  -2x záložní štít
  - 2x řetězový puls
  - 2x přesný zaměřovač
  - 2x energetická pijavice
  - 8 ABR



  Thank you All.

  Your DarkOrbit Support Team

  Děkuji vám všem.

  Váš tým podpory DarkOrbit

   
 2. maronon

  maronon User

  to snad neni pravda do tejto hluposti a inovacii uz nevrazim ani halier de je ten link test servru??
   
  Maronos, bhagira22 a -baghira2- tohle ocenili.
 3. lorduriel

  lorduriel User

  Jen tak btw, kde je na test serveru s tou novou zmenou skylab a prevod sepromu do lode?:D
   
  bhagira22 a -baghira2- tohle ocenili.
 4. josef402

  josef402 User

  nebojte za rok zase dojdou s novou bejkarnnou zacali s kanonama vcil stit za rok hento jen at se osel otrasa a prasule jim cinkaji
   
  bhagira22 a -baghira2- tohle ocenili.
 5. Drift1

  Drift1 User

  Komu se to nelíbí ať nehraje. Skylab je přesunutý na levou stranu místo upgradů.Ty budou implementovány do herního klienta do položky montáže včetně tech centra. /Konečně :-D/
   
  bhagira22 a -baghira2- tohle ocenili.
 6. ZOHAN

  ZOHAN User

  lorduriel??
  musíš to zkoušet, test docela často padá a bývá restartován, tak to zkoušej dál, teď ještě běží, ale pozor na uvíznutí na něm.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  princezmaMarika tohle ocenil(a).
 7. QROME

  QROME User

  z prichodom prometeus laserov som čakal že to bude koniec a už sa dalej nebudu dat upgradovat ale ako tak kukam tak sa už daju s tymto ma uplne naštvali :mad::mad:...ked to pojde takymto tempom dalej tak čakam že za rok sa bude dat upgradnut aj ten novy štit BO3
   
  bhagira22 a -baghira2- tohle ocenili.
 8. Perňa

  Perňa User

  BO3 půjde určitě upgradovat už teď, bez upgradu je slabší než upgradovaná BO2, to by nemělo smysl to zavádět do hry bez možnosti upgradu. Každopádně upgradovat všechny prometheusky bude stát cca 2000 oleje, 2 200 000 U a hromadu té nové suroviny která se určitě nedá získat lehce. No mňam
   
 9. QROME

  QROME User

  cawte potešim vás na test serveri sa objavily dve akcie vortex of terror a hallowen
  [​IMG][​IMG]
   
  bhagira22 a -baghira2- tohle ocenili.
 10. -baghira2-

  -baghira2- User

  Ale zase sa tam nedá dostať. Ako tomu bolo včera. Hoci by som to rád otestoval.
   
 11. zas davaju moduly pre sentinel a solace ale čo tak dať modul enforcerovi , bastionovi , alebo G-championovi.
   
  bhagira22 a -baghira2- tohle ocenili.
 12. josef402

  josef402 User

  a komu se to libi at utrati celou vyplatu :p:p:p:p:p:p:p
   
  -baghira2- a bhagira22 tohle ocenili.
 13. Ship information:
  · HP: 400,000
  · Nanohull: 400,000
  · Speed: 260
  · Laser Slots: 5
  · Generator Slots: 16
  · Special Slots: 3
  · Rocket Launchers: 1
  · Ship Modules Slots: 3
  · Cargo Space: 1,500


  Upřímně... jsem z té lodi dost zklamanej... Nápad hezkej, ale DMG bez schopnosti na 2 věci a když už tu schopku zapnu, tak mi stejně každej uletí.. tleskám... Ale tak co, zalítám si na ní alespoň pro srandu.
   
  -baghira2- a bhagira22 tohle ocenili.
 14. Perňa

  Perňa User

  Master-of-VRU17

  Vzhledem k těch schopnostem (hlavně té první) a HP si myslím, že to má být nějaká alternativa k citadele. Uvidíme jestli to bude mít nějaké využití, za mě maximálně na ochranu base.
   
  Master-of-VRU17 tohle ocenil(a).
 15. +++ Open Beta: Vortex of Terror +++
  The Open Beta of Vortex of Terror as well as the new Berserker Ship went online today. Login to the test server and test with us! More info:
  http://info.bigpoint.com/7c45y62
  [​IMG]
   
  -baghira2- a bhagira22 tohle ocenili.
 16. pecko

  pecko User

  ahoj, mozete mi tu hodit link na tie nove denne ulohy?
   
  -baghira2- a bhagira22 tohle ocenili.
 17. ZOHAN

  ZOHAN User

  Na co link? Máš je po restartu na NYX k přijmutí, někdy 3 a někdy 4 a musíš je splnit do 24 hodin od přijmutí, pokud jsi tedy myslel toto?
   
  pavlaplán119 a princezmaMarika tohle ocenili.
 18. Hello,

  The test server will be closing in a few hours.

  The following changes will be made for when the various features / updates go live. The Halloween event and the Gear Progression update will not go live at the same time.

  Gear Progression - The enhanced LF-4 will be buffed to be considered the same 'tier' as Prometheus lasers. - All ships will receive an addition 100,000 HP to their current base HP values.

  Berserker Ship - Base speed increased to 290. - While using the Revenge ability, the Berserker will receive a -5% speed debuff. - Shield Link is no longer able to be used on NPC.

  Vortex of Terror - Indoctrine Oil given in rare box reward increased from 30 to 90.

  konečne im to doplo , to trvalo
   
 19. saxo1499

  saxo1499 User

  Perňa: Ale jo pohodka :D
  DiNo-Kamarade:))): vubec mi to tu necistis bracho :D
  ヅƒajηšмєκεяヅSVK: každy boter piše pohodka ..
  Perňa: no ano botuju a co jako ?
  Perňa: myslíš si, že mě tyhle kecy a ukazování prstem zajímají ?


  .................................................................................

  Otázka je booting a použivanie podporných programov legalne ? ak ano tak mi pošlite prosím tiež nejaký link alebo odkaz na program.. lebo jak toto v chate vidím je mi zle...